Opis projektu

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Społeczny daje duże możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizacje przedsięwzięć podejmowanych w interesie regionalnych bądź lokalnych społeczności. Rosnąca świadomość społeczna w zakresie możliwości korzystania ze szkoleń (lub innego rodzaju wsparcia), dofinansowanych przez Unię Europejską, wymaga coraz lepszej jakości realizowanych projektów. Stawia to przed kadrą realizującą projekty konieczność podnoszenia swoich umiejętności w tym zakresie. Realizacja projektów finansowanych przez Unię wymaga specyficznej wiedzy i umiejętności zarządczych. To nie tylko znajomość obowiązujących przepisów czy dokumentów programowych oraz pełnienie funkcji urzędniczo - kontrolnej, ale przede wszystkim wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania projektami począwszy od fazy identyfikacji, programowania, oceny wstępnej, finansowania poprzez wdrażanie i ewaluację - czyli wszystkie kluczowe elementy gwarantujące powodzenie projektu.

Działania podejmowane w Projekcie „Dobre zarządzanie” umożliwiają rozwój umiejętności, które zwiększają kompetencje pracownika/pracownicy i są niezależne od aktualnie wykonywanej pracy. Uczestnicy/uczestniczki Projektu będą mogli/mogły pełnić funkcję Project menagera/menagerki, nie tylko projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, ponieważ znajomość metodyki Project Cycle Management (PCM) to uniwersalna wiedza z zakresu zarządzania, a projektem może być każde z planowanych przedsięwzięć.

Projekt skierowany jest do dorosłych osób pracujących na Dolnym Śląsku, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji poza godzinami pracy (w tym minimum 63% stanowiły będą kobiety).

Okres realizacji Projektu:  01.01.2011 r. – 15.07.2012 r.

W ramach Projektu oferujemy udział w pięciu poziomach szkoleń z zakresu zarządzania projektami według metodyki Project Cycle Management. Każdy z poziomów to dwudniowe szkolenie wyjazdowe. Pierwsze trzy etapy szkoleniowe poświęcone są zdobyciu kompleksowej wiedzy z Project Cycle Management w odniesieniu do planowania, organizowania, realizacji i rozliczania projektów.

Podczas pierwszych trzech poziomów szkoleń przekazana zostanie wiedza z zakresu:

 • podstawowych informacji o Europejskim Funduszu Społecznym w Polsce,
 • zarządzania projektem, w tym zarządzanie zasobami kadrowymi, finansowymi i technicznymi zgodnie z metodyką PCM,
 • procesu zarządzania projektem (potrzeby, wybór projektu, planowanie projektu, realizacja projektu, kontrola, ocena, zakończenie) zgodnie z metodyką PCM,
 • dostępnych na polskim rynku narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie projektami, zgodnie z metodyką PCM,
 • sposobu przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL – kwalifikowalność wydatków, aspekty merytoryczne i techniczne,

dodatkowo w trakcie szkoleń omówione zostaną zagadnienia dotyczące:

 • stosowanych formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów,
 • ewidencji i kwalifikacji poniesionych kosztów,
 • audytu wewnętrznego i jego roli,
 • istoty i znaczenia przygotowania harmonogramu płatności,
 • konieczności stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, zasady konkurencyjności,
 • przygotowania sprawozdań finansowych i merytorycznych,
 • dobrych i złych praktyki dotyczące realizacji projektów.

Czwarty i piąty poziom szkoleń prowadzony w formie warsztatowej to zapoznanie uczestników ze specjalnie do tego celu przygotowaną aplikacją informatyczną do zarządzania projektami. Na tym etapie wcześniej zdobyta wiedza zostanie wykorzystana w rozwoju i doskonaleniu umiejętności pracy z narzędziem. Po zakończeniu Projektu uczestnicy całego cyklu szkoleniowego (pięciu poziomów szkoleń) otrzymają bezpłatnie czasową licencję na użytkowanie programu.

W trakcie szkoleń uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, skorzystają z bezpłatnych noclegów i wyżywienia. Planujemy organizację weekendowych szkoleń wyjazdowych w miejscu umożliwiającym sprawny dojazd. W ramach Projektu zaplanowaliśmy również zwrot kosztów podróży. Zwrot kosztów podróży odbędzie się na podstawie oświadczenia dot. kosztu dojazdu, powrotu komunikacją publiczną z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji szkolenia (na podstawie ceny biletu PKS lub PKP/II klasa).

Uważamy, iż konieczna jest popularyzacja wiedzy na temat zasady równości szans kobiet i mężczyzn zwłaszcza w odniesieniu do rynku pracy. W ramach Projektu planujemy organizację warsztatów wzrostu motywacji do zarządzania dla uczestniczek Projektu. Warsztaty podejmują działania na rzecz zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn na stanowiskach zarządczych. Dwudniowe warsztaty organizowane będą w formie wyjazdowej z zagwarantowaniem wyżywienia, noclegów, materiałów warsztatowych. Uczestniczki będą mogły otrzymać zwrot kosztów dojazdu i powrotu z miejsca zamieszkania do miejsca organizacji warsztatów (podobnie jak w przypadku szkoleń).

Dokumenty aplikacyjne (Formularz zgłoszeniowy, Umowę szkoleniową), Regulamin udziału w Projekcie, Oświadczenie dot. zwrotu kosztów podróży znajdą Państwo w zakładce Rekrutacja.


Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami, udziałem w projekcie prosimy o kontakt z P. Małgorzatą Rogożą  – tel.: 74-64 80 412, e-mail: malgorzata.rogoza@darr.pl

KONTAKT

ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTEM:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój

tel. 74-64 80 400, faks 74-64 80 417

www.darr.pl

 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Małgorzata Rogoża
tel. 74-64 80 412; e-mail: malgorzata.rogoza@darr.pl

Mariola Stanisławczyk
tel. 74-64 80 411; e-mail: mariola.stanislawczyk@darr.pl

Agnieszka Kopcińska
tel.74-64 80 426; e-mail: agnieszka.kopcinska@darr.pl

 

Główna strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl

 

DO POBRANIA
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Dobre zarządzanie"
CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA