Program szkoleń

PROGRAM CYKLU SZKOLENIOWEGO:
Zarządzanie projektami według metodyki Project Cycle Management

 

POZIOM I

Narodowe Strategiczne Rany Odniesienia - podstawowe informacje (strategia, system wdrażania, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności).

Programy Operacyjne w pigułce (Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej, Regionalne Programy Operacyjne, programy w ramach EWT, Pomoc Techniczna).

Wstęp do zarządzania projektem - definicje projektu, klasyfikacja projektów, trójkąt zmiennych projektu, czynniki sukcesu w projekcie. Klasyfikacja projektów. Podstawowe aspekty zarządzania projektem. Projekt a proces. Cykl życia projektu. Proces zarządzania projektem. Projekty i programy.

Istota, geneza i założenia metodyki Project Cycle Management (PCM). Uwarunkowania stosowania metodyki oraz możliwości wykorzystania metodyki w projektach.

Europejski Fundusz Społeczny jako jeden z funduszy strukturalnych – wprowadzenie (jak są przydzielane środki z EFS, jak jest wdrażany EFS, beneficjenci projektów).
Europejski Fundusz Społeczny 2007 – 2013 (akty prawne, działania, wysokość przyznanych środków).

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytety, Działania, Poddziałania, typy konkursów/projektów, możliwości dofinansowania projektów.

Przykładowe projekty POKL.
Wymiana doświadczeń związanych z aplikowaniem o środki w ramach POKL.
Określenie potrzeb uczestników związanych z aplikowaniem o środki w ramach  POKL na poziomie poszczególnych Działań/Poddziałań POKL (określenie grup docelowych, problemów do rozwiązania, zarys przewidzianych działań).

Wprowadzenie do zarządzania projektami: co to jest projekt (definicje), czynniki sukcesu w projekcie, projekt a proces, zasada W/H, źródła pomysłów na projekt, fazy cyklu życia projektu.

Metodyka PCM:  założenia metodyki PCM, fazy metodyki PCM. Programowanie, identyfikacja i ocena. Analiza interesariuszy. Analiza problemów, drzewo problemów.

POZIOM II

Omówienie: etap wdrażania, etap monitorowania, etap ewaluacji projektu w metodyce PCM.
Narzędzia planowania metodyki PCM – matryca logiczna. Omówienie elementów matrycy logicznej. Przedstawienie logiki pionowej – definiowanie celów, działań i rezultatów projektu oraz logiki poziomej – wskaźniki i źródła weryfikacji.

Formułowanie harmonogramu działań, planowanie zasobów w projekcie realizowanym w ramach metodyki PCM.

Faza inicjowania projektu - ustalanie pomysłu na projekt, analiza ograniczeń projektowych, konstruowanie budżetu.

Faza planowania projektu - definiowanie celu projektu, określenie wymaganych zasobów, zarządzanie relacjami z interesariuszami projektu, określanie krytycznych czynników sukcesu, diagramy sieciowe, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie jakością w projekcie, WBS – struktura podziału pracy.

Faza wykonania i kontroli w projekcie - właściwe zarządzanie projektem, stosowanie planów kontroli, śledzenie postępów w projekcie, ocena pozycji projektu.

Faza zamykania projektu - sprawozdawczość i ewaluacja końcowa projektu, zamknięcie administracyjne i prawne, przenoszenie wyniesionych doświadczeń na przyszłe projekty.

Wybór projektów: kryteria wyboru projektów, ogłoszenie konkursu, złożenie wniosku (szczegółowe omówienie generatora wniosków aplikacyjnych w PO KL), ocena formalna, ocena merytoryczna, lista rankingowa wniosków, negocjacje, ostateczna lista projektów, procedura odwoławcza.

Struktura budżetu zadaniowego w PO KL – omówienie struktury, podstawowe kwestie kwalifikowalności wydatków, podziału na koszty bezpośrednie i pośrednie, struktura zadań. Analiza kosztów niezbędnych do realizacji projektu - tworzenie wydatków w projekcie, typy wydatków.

Aspekty finansowe projektu:
•    Kwalifikowalność kosztów w projektach realizowanych w ramach PO KL.
•    Omówienie umowy o dofinansowanie projektu.
•    Zasady sporządzania harmonogramu płatności.
•    Sposoby zabezpieczenia umów.
•    Konieczność stosowania ustawy prawo o zamówieniach publicznych.
•    Kontrola projektów.
•    Audyt wewnętrzny i jego rola.
•    Elementy pomocy publicznej.
•    Rozliczanie projektów wraz z elementami sprawozdawczości finansowej i merytorycznej.
•    Wniosek o płatność.

POZIOM III

Promocja projektów unijnych: wytyczne dot. promocji, narzędzia i metody promocji projektów.
Równość szans: idea projektu i założenia merytoryczne, aspekty techniczne i organizacyjne.

Zarządzanie zespołem projektowym: konstruowanie i funkcjonowanie zespołu projektowego. Test określający role w grupie projektowej. Rola i funkcje kierowników projektu, strategiczne zadania kierowników projektu, poziomy odpowiedzialności kierownika projektu. Kierownik projektu a lider grupy.

Zespół projektowy – analiza kadr projektu, zarządzanie czasem i zakresem obowiązków, tworzenie umów.

Psychologiczne aspekty zarządzania personelem: teorie i koncepcje, narzędzia praktyczne.
Motywowanie. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna. Budowanie atmosfery zaufania w zespole projektowym. Techniki integracji zespołu.

Ocenianie pracowników. Związek między spójnością zespołu i jego produktywnością.
Organizacja prac zespołu. Zalety i wady spójnego zespołu projektowego. Rodzaje zadań dla zespołu i jednostek. Fazy rozwoju zespołu. Współzależność i podział odpowiedzialności w zespole.

Klarowność ról.
Zarządzanie czasem.
Rozwiązywanie konfliktów wewnątrz zespołu. Diagnoza konfliktu. Analiza interesów w konflikcie. Konflikt jako stadium rozwoju grupy. Rola lidera w konflikcie.
Komunikacja w zespole. Komunikacja przełożony-podwładny. Przepływ informacji w zespole i poza zespołem.

Techniki facylitacji zebrań i prac grupowych. Uczestnicy procesu decyzyjnego. Błędy w podejmowaniu grupowych decyzji. Zalety i wady grupowych decyzji.
Przykłady dobrych i złych praktyk

POZIOM IV

Omówienie dostępnych na polskim rynku narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie projektami, zgodnie z metodyką PCM.
Prezentacja aplikacji informatycznej do zarządzania projektami VICTORIA Project Manager.
Wykorzystanie metodyki PCM w oparciu o narzędzie informatyczne – Victoria PM w realizacji projektów realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wprowadzenie w konstrukcję i podstawowe funkcje programu Victoria Project Manager. Konstrukcja programu a metodyka Project Cycle Management. Elementy konstrukcji programu: ścieżka logiczna, technika „krok po kroku”. Podstawowe funkcje programu.
Studium przypadku – analiza funkcji aplikacji w oparciu o studium przypadku w tym omówienie następujących zagadnień:
•    Przygotowanie projektu do realizacji po akceptacji wniosku.
•    Weryfikacja i zmiany zapisów w projekcie przed jego rozpoczęciem.
•    Przygotowanie dokumentacji projektu w programie.
•  Zamrażanie i odmrażanie projektu – idea, sposoby zarządzania wersjami, analiza zmian w projekcie.
•    Zarządzanie zakresem merytorycznym projektu oraz dokumentacją.
•    Proces zarządzania projektem w Victoria Project Manager i w metodyce PCM.
•    Monitoring zadań w projekcie – statusy działań, uruchamianie i nadzór nad zadaniami.
•    Stała analiza zmian w projekcie.
•    Zarządzanie zespołem i umowami.
•    Produkty projektu na etapie zarządzania.
•    Zarządzanie dokumentacją projektową.
•    Zarządzanie finansami w projekcie.
•    Ewidencja i kwalifikacja poniesionych kosztów.
•    Płatności w projekcie – dodawanie, edycja, statusy.
•    Harmonogram płatności.
•    Analiza finansów projektu – postęp finansowy, zmiany w budżecie.
•    Przygotowanie sprawozdań finansowo - merytorycznych.
•    Funkcja eksportu do załączników.

POZIOM V

Warsztaty w zakresie opracowania projektu – przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL.

Tworzenie koncepcji projektu. Dopasowanie pomysłu projektu do wymogów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza grupy docelowej projektu. Analiza problemów – metody analizy problemów w programie, tworzenie drzewa problemów. Analiza celów – rola celów w projektach europejskich.

Tworzenie konstrukcji projektu: Generator Wniosków Aplikacyjnych, aplikacja Victoria PM.

Działania w projekcie – analiza i tworzenie działań w projekcie, kwestie właścicielstwa zadań.

Analiza efektów projektu – produkty, rezultaty, oddziaływania i mierniki w projekcie europejskim.

Harmonogramy w projekcie – analiza czynnika czasu w projekcie, wykres Gantta.

Zespół i budżet projektu – część druga.

Kategorie wydatków (zadania) – struktura kosztów w programie a struktura kosztów w

Generatorze Wniosków Aplikacyjnych, tworzenie zadań.

Harmonogram rzeczowo finansowy – struktura kosztów w czasie.

Zapotrzebowanie na środki – transze w projekcie.

Eksport do Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Analiza poprawności projektu w aplikacji Victoria Project Manager – walidator, analiza ścieżki logicznej. Funkcja eksportu do Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Analiza opisowej części wniosku o dofinansowanie w kontekście eksportowanej struktury projektu.

Harmonogram rzeczowo finansowy we wniosku w kontekście eksportu z Victoria PM.

Harmonogram zaangażowania kadry w kontekście eksportu z Victoria PM.

Budżet i budżet szczegółowy w kontekście eksportu z Victoria PM.

KONTAKT

ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTEM:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój

tel. 74-64 80 400, faks 74-64 80 417

www.darr.pl

 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Małgorzata Rogoża
tel. 74-64 80 412; e-mail: malgorzata.rogoza@darr.pl

Mariola Stanisławczyk
tel. 74-64 80 411; e-mail: mariola.stanislawczyk@darr.pl

Agnieszka Kopcińska
tel.74-64 80 426; e-mail: agnieszka.kopcinska@darr.pl

 

Główna strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl

 

DO POBRANIA
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Dobre zarządzanie"
CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA