Zwrot kosztów podróży

Uczestnikom/czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu i powrotu ze szkoleń/warsztatów. Zwrot kosztów przejazdów następuje na wniosek uczestnika/czki Projektu po przedłożeniu wraz z Oświadczeniem dot. zwrotu kosztów podróży oryginałów biletów (w obie strony najtańszym środkiem transportu) i/lub w przypadku dojeżdżania na szkolenia samochodem prywatnym na podstawie m. in. oświadczeń przewoźników o koszcie biletów na danej trasie (najtańszym środkiem transportu).

Zwrot kosztów przejazdu zwolniony jest z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (z późn. Zmianami

Zwrot kosztów podróży przysługuje na trasie z miejscowości zamieszkania do miejscowości organizacji szkolenia/warsztatów.

Instrukcja ubiegania się o zwrot kosztów przejazdów

W Oświadczeniu dot. zwrotu kosztów podróży  proszę wpisać swoje dane osobowe, nr rachunku i nazwę banku, na który chcą Państwo otrzymać przedmiotowy zwrot. Należy również wypełnić część A i/lub część B.

Część A wypełniają osoby, które podróżowały publicznymi środkami transportu – pociąg osobowy (kl. 2), pośpieszny (kl. 2, wyłączając INTERCITY), Tanie Linie Kolejowe (kl. 2), PKS.
W taki przypadku należy zsumować ceny biletów, wpisać łączny koszt podróży komunikacją publiczną i załączyć do oświadczenia oryginały biletów, dokumentujące poniesienie kosztów podróży.

Część B wypełniają osoby, które podróżowały samochodem prywatnym.
W takim przypadku do oświadczenia należy załączyć:
- oświadczenie przewoźnika o wysokości opłat ponoszonych za przejechanie danej trasy ,
- oświadczenie o dojeżdżaniu na szkolenia/warsztaty własnym samochodem lub oświadczenie o dojeżdżaniu na szkolenia/warsztaty samochodem pożyczonym wraz z upoważnieniem do korzystania z samochodu 
- kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu, którym dojeżdżali Państwo na szkolenia/warsztaty,

W Oświadczeniu dot. zwrotu kosztów podróży zgadzają się Państwo na zwrot całości bądź części zrefundowanych kosztów przejazdu w sytuacji zakwestionowania wysokości ww. kosztów przez Instytucję Pośredniczącą 2 stopnia.

W odpowiednim miejscu oświadczenia osoba ubiegająca się o zwrot kosztów przejazdu powinna złożyć czytelny, własnoręczny podpis.

Przedmiotowe oświadczenie wraz z oryginalnymi załącznikami należy dostarczyć do biura Projektu (DARR S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój) w terminie do:
- 15 sierpnia 2011 r. - za okres od 1 maja 2011 r. do 31 lipca 2011 r.
- 15 listopada 2011 r. - za okres od 1 sierpnia 2011 r. do 31 października 2011 r.
- 15 stycznia 2012 r.  - za okres od 1 listopada 2011 r.  do 31 grudnia 2011 r.
- 11 czerwca 2012 r. - za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 maja 2012 r.
Decyduje data wpływu kompletnych dokumentów do biura Projektu. Dokumenty, które dotrą niekompletne i/lub po terminie określonym powyżej nie będą brane pod uwagę przy wypłacaniu refundacji.

DARR S.A. dokonuje refundacji kosztów podróży ze środków projektowych. W przypadku braku środków na koncie projektowym, refundacja kosztów zostaje wstrzymana do momentu wpływu środków na konto.

KONTAKT

ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTEM:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój

tel. 74-64 80 400, faks 74-64 80 417

www.darr.pl

 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Małgorzata Rogoża
tel. 74-64 80 412; e-mail: malgorzata.rogoza@darr.pl

Mariola Stanisławczyk
tel. 74-64 80 411; e-mail: mariola.stanislawczyk@darr.pl

Agnieszka Kopcińska
tel.74-64 80 426; e-mail: agnieszka.kopcinska@darr.pl

 

Główna strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl

 

DO POBRANIA
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Dobre zarządzanie"
CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA