Rekrutacja

Nabór uczestników odbywać się będzie na podstawie analizy Formularza zgłoszeniowego, jednakże priorytetowo traktowane będą osoby po 45 roku życia i osoby posiadające wykształcenie ponadgimnazjalne. W przypadku dużego zainteresowania znaczenie ma również kolejności nadesłanych zgłoszeń.

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest zapoznanie się z Regulaminem udziału w Projekcie oraz wypełnienie, podpisanie i dostarczenie niezbędnej dokumentacji rekrutacyjnej wg ustalonych kroków:

Krok 1.

Wypełnienie przez kandydata/kę na uczestnika/czkę Projektu Formularza zgłoszeniowego

W szkoleniach mogą brać udział osoby pracujące na terenie Dolnego Śląska, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę,  powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia, czy umowy o dzieło. W Projekcie nie mogą brać udziału przedsiębiorcy – osoby posiadające własną działalność gospodarczą (osoby samozatrudnione). Integralną częścią Formularza zgłoszeniowego jest Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją Projektu. Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesłać faksem na numer: 74-64 80 417 lub e-mailem na adres:       
malgorzata.rogoza@darr.pl  

Krok 2.

Dostarczenie oryginałów wypełnionych dokumentów, o których mowa w Kroku 1 na adres:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno - Zdrój

(osoba do kontaktu - P. Małgorzata Rogoża, tel. 74-64 80 412)

 

Krok 3.

Uzyskanie od pracownika Projektodawcy potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie (na wskazany w Formularzu zgłoszeniowym nr faksu, adres e-mail lub adres zamieszkania) i wypełnienie Umowy szkoleniowej . Należy zwrócić uwagę, iż elementem umowy szkoleniowej jest potwierdzenie zatrudnienia na terenie województwa dolnośląskiego (potwierdzenie nie będzie ważne bez pieczątki i podpisu osoby upoważnionej do podpisywania dokumentacji w imieniu pracodawcy).

Krok 4.

Przesłanie oryginału wypełnionej umowy szkoleniowej, o której mowa w Kroku 3 na adres biura Organizatora Szkoleń:

WYG International Sp. z o.o.

ul. PCK 10/5, 40-057 Katowice

(osoba do kontaktu-P. Joanna Ciepły, tel. 502 482 833)


Krok 5.

Ustalenie z pracownikiem biura Organizatora Szkoleń odpowiedniego miejsca i terminu szkoleń.

Osoby ubiegające się o zwrot kosztów dojazdu i powrotu ze szkolenia prosimy o wypełnienie Oświadczenia dot. zwrotu kosztów podróży i przekazanie wraz z niezbędnymi załącznikami do Biura Projektu (DARR S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój) zgodnie z instrukcją znajdująca się w zakładce SZKOLENIA/ZWROT KOSZTÓW PODRÓŻY.

DOKUMENTY DO POBRANIA

  • Oświadczenie dot. zwrotu kosztów podróży 


Każda z osób zgłaszających się do udziału w Projekcie otrzyma zwrotną informację o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie na wskazany w Formularzu zgłoszeniowym nr faksu, adres e-mail lub adres zamieszkania.

Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami, prosimy o kontakt z P. Małgorzatą Rogożą  – tel.: 74-64 80 412, e-mail: malgorzata.rogoza@darr.pl 

KONTAKT

ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTEM:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój

tel. 74-64 80 400, faks 74-64 80 417

www.darr.pl

 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Małgorzata Rogoża
tel. 74-64 80 412; e-mail: malgorzata.rogoza@darr.pl

Mariola Stanisławczyk
tel. 74-64 80 411; e-mail: mariola.stanislawczyk@darr.pl

Agnieszka Kopcińska
tel.74-64 80 426; e-mail: agnieszka.kopcinska@darr.pl

 

Główna strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl

 

DO POBRANIA
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Dobre zarządzanie"
CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA